Regulamin


Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Zelowie

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Zelowie, w skład której wchodzą:
a)          Wypożyczalnia dla dorosłych,
b)          Oddział dla Dzieci,
c)          Czytelnia wraz z Czytelnią Internetową,
d)          Filia Biblioteczna w Kociszewie,
e)          Filia Biblioteczna w Wygiełzowie.
2. Prawo do bezpłatnego  korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych ma charakter powszechnie dostępny i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie  Gminy Zelów.
3. Osoby spoza terenu Gminy Zelów wpłacają kaucję w wysokości 20 zł za każdą wypożyczoną książkę lub audiobook. 
4.  Kaucja podlega zwrotowi po zadeklarowaniu rezygnacji z usług Biblioteki, na podstawie wydanego przez Bibliotekę pokwitowania
5.  Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję wpisową, rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym pracownika Biblioteki co najmniej na trzy dni przed terminem jej wycofania.
6.  Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana na rzecz Biblioteki.
7. Uczniowie szkół średnich, które uzgodniły z Biblioteką rozliczanie z wypożyczeń przy pomocy karty obiegowej, mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych bez konieczności wnoszenia kaucji,  po uprzednim przedłożeniu legitymacji szkolnej.

§2
WYPOŻYCZALNIA
1.   Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
-       okazać aktualny dowód osobisty ze zdjęciem, numer PESEL,
-       wypełnić kartę zapisu „zobowiązanie”,
-     zapoznać się z Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania składając podpis na wypełnionym dokumencie.
2. Czytelnik podpisując zobowiązanie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki (podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  
3.   Za niepełnoletniego czytelnika kartę zapisu podpisują rodzice lub prawni opiekunowie, którzy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez osobę niepełnoletnią.
4.   Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych, miejsca zamieszkania, zmianie szkoły lub miejsca pracy.
5.  Przy zapisie czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
6. Karta biblioteczna jest własnością Biblioteki. Osoba, która zagubiła kartę powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bibliotekę.
7.   Z chwilą powiadomienia Biblioteki o utracie karty, odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje Biblioteka.
8.  Za wystawienie duplikatu zagubionej karty pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Dla uczniów szkół podstawowych, emerytów, rencistów i bezrobotnych opłata wynosi 2 zł.
9.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia przez jej właściciela.
10.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory biblioteczne w systemie wolnego dostępu do półek – z wyjątkiem księgozbioru podręcznego, który podaje bibliotekarz
11.  Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
-       5 wol. książek,
-       1 tytuł czasopisma,
-       2 tytuły zbiorów specjalnych.
12.  Poszczególne rodzaje zbiorów bibliotecznych wypożycza się:
-       książki na okres 1 miesiąca,
-       zbiory specjalne na okres 1 miesiąca,
-       prasę bieżącą na czas zamknięcia Biblioteki.
13.  Biblioteka na prośbę czytelnika może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki do dwóch razy. Jednak cały okres wypożyczenia książek nie może przekroczyć 3 miesięcy.
14. Biblioteka może odmówić czytelnikowi przedłużenia lub przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki jeśli jest na nią zapotrzebowanie ze strony innych czytelników.
15. Czytelnik może korzystać z rezerwacji wybranych zbiorów bibliotecznych. Zamówione zbiory biblioteczne rezerwuje się na okres dwóch tygodni. W razie nieodebrania zbiorów bibliotecznych rezerwacja zostaje anulowana.

§3
WYPOŻYCZENIA KRÓTKOTERMINOWE
1. Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
2. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych wypożycza się książki z księgozbioru znajdującego się czytelni.
3. Czytelnik korzystający z tej formy wypożyczeń pozostawia w depozycie dokument potwierdzający tożsamość lub identyfikacyjną kartę biblioteczną.
4. Wypożyczenia krótkoterminowe można realizować najwcześniej pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.
5.  Wypożyczone zbiory należy zwrócić najpóźniej o godzinie otwarcia Biblioteki w dniu następnym. Zbiory wypożyczone w sobotę czytelnik jest zobowiązany zwrócić najpóźniej o godzinie otwarcia Biblioteki w najbliższy poniedziałek.
6.   Czytelnik może wypożyczyć „na noc" najwyżej 3 książki.
7.   Terminu zwrotu zbiorów wypożyczonych „na noc" nie przedłuża się.
8.   W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu czytelnik traci prawo do tej formy wypożyczeń.

§4
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych czytelnik  ponosi odpowiedzialność materialną według  następujących opłat:
-       0,10 zł za każdy dzień przetrzymania książki drukowanej,
-       0,50 zł za każdy dzień przetrzymania zbiorów specjalnych i zbiorów wypożyczonych krótkoterminowo.
2.   Kara za zniszczenie kodu kreskowego wynosi 2 zł.
3. Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Czytelnik pokrywa koszt upomnienia, który stanowi aktualną cenę znaczka pocztowego, koszt koperty, wydruku upomnienia.
4. W przypadku nierozliczenia się czytelnika ze zobowiązań wobec Biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności. Blokada konta czytelnika następuje w momencie kiedy łączna wysokość kar za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych wynosi 10 zł.
5.  Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu zbiorów bibliotecznych i uregulowania kary regulaminowej, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa, również za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

§5
POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 
1.   Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnianych mu zbiorów bibliotecznych.
2. Czytelnik i pracownik Biblioteki powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez pracownika Biblioteki w opisie dokumentu.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.
5. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może, za zgodą  pracownika Biblioteki:
a. dostarczyć pozycję o innym tytule z tej samej dziedziny o wartości odpowiadającej aktualnej cenie         rynkowej niezwróconej pozycji,
b.   uiścić opłatę, której wysokość odpowiada aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji.
6.  W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej z części, czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.
7. Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych zbiorów bibliotecznych także w przypadku uregulowania zaistniałych wobec Biblioteki należności.

§6
CZYTELNIA
1. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem pracownika Biblioteki.
2.   Do czasopism czytelnik ma wolny dostęp.
3.   Czytelnik korzystający z czytelni powinien:
a.      zgłosić chęć skorzystania ze zbiorów czytelni pracownikowi Biblioteki,
b.     pozostawić torby, plecaki, itp. oraz okrycie wierzchnie w wyznaczonym miejscu,
c.      okazać ważny dowód tożsamości w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin w czytelni.
4.  Czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną mają możliwość wypożyczenia z czytelni zbiorów bibliotecznych zakwalifikowanych do wypożyczeń terminowych na zasadach określonych w §3.
5. W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich pracownikowi Biblioteki.
§7
KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
W CZYTELNI INTERNETOWEJ 
1. Prawo korzystania z komputerów zainstalowanych w Czytelni Internetowej przysługuje każdemu użytkownikowi po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi Biblioteki.
2.  Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
3. Użytkownik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem Czytelni Internetowej oraz  wpisać się do księgi odwiedzin.
4.  Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach za zgodą pracownika Biblioteki 2 osoby).
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Czas może zostać wydłużony w przypadku braku osób oczekujących na dostęp do Internetu.
6. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów informacyjnych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
7.  Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwych, nie może również być wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.
8.  Użytkownikowi zabrania się:
a.   dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych na stanowiskach,
b.   instalowania oprogramowania pirackiego i niewiadomego pochodzenia,
c.  usuwania jakichkolwiek programów stanowiących standardowe wyposażenie stanowisk komputerowych,
d. wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa autorskie, ochronę dóbr osobistych oraz przeglądania, przesyłania i udostępniania materiałów powszechnie uznawanych za obsceniczne lub obraźliwe.
9.   Pracownik Biblioteki na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu.
10. Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i napojów.
11. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego oraz zgłaszania pracownikowi Biblioteki wszelkich nieprawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem.
12. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.
13. Nieprzestrzeganie w/w zasad Regulaminu może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik Biblioteki, a użytkownik może odwołać się do dyrektora Biblioteki.

§8
OPŁATY 
1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania zbiorów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie Biblioteki.
2.  Biblioteka może kopiować wyłącznie fragmenty opublikowanych utworów, nie większych niż 1 arkusz wydawniczy (podstawa prawna: art. 30 ust. 1 z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.).
3.  Zgodę na sporządzanie kopii wyraża każdorazowo pracownik Biblioteki.
4.  Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
-       publikacji chronionych prawem autorskim,
-       pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim,
-       druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
5. Biblioteka pobiera opłaty za: wydruki komputerowe, skanowanie wybranych materiałów bibliotecznych oraz płyty CD (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).
6.  Ceny usług odpłatnych określa załącznik do Regulaminu.

§9
PRZEPISY PORZĄDKOWE 
1. Użytkowników lub czytelników Biblioteki obowiązuje:
-    zakaz spożywania posiłków i napojów w czasie korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
-      zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz głośnych rozmów,
-     zakaz palenia tytoniu.
2.  Pracownik Biblioteki nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
3.  Pracownik Biblioteki ma prawo odmówić obsługi osób:
-  zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub pracowników Biblioteki,
-     używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
- nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających, które są niebezpieczne bądź uciążliwe dla pozostałych użytkowników i pracowników Biblioteki.
4. W przypadkach zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników Biblioteki.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Czytelnicy mogą pisemnie lub ustnie kierować skargi i wnioski do dyrektora Biblioteki.
2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa korzystania z Biblioteki podejmuje dyrektor Biblioteki.
3.  Rozstrzyganie kwestii szczególnych nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu należy do dyrektora Biblioteki.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.  Niniejszy regulamin obowiązuje w Bibliotece w Zelowie i filiach bibliotecznych.
6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2013 r.


CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ

1.     Odbitki kserograficzne:

-       jednostronne
      format A4 – 0,30 zł
      format A3 – 0,50 zł

-       dwustronne
      format A4 – 0,60 zł
      format A3 – 1,00 zł

2.     Wydruki komputerowe:

-       jednostronny wydruk tekstu czarnego formatu A4 – 0,50 zł
-       dwustronny wydruk tekstu czarnego formatu A4 – 1,00 zł

-       jednostronny wydruk tekstu kolorowego formatu A4 – 1,00 zł
-       dwustronny wydruk tekstu kolorowego formatu A4 – 2,00 zł

3.     Skanowanie wybranych materiałów bibliotecznych – 0,50 zł